Gotening ครีมทาผิว แก้ก้นลาย ขาลาย เห็นผลภายใน 14 วัน
ผลิตภัณฑ์ครีม

Gotening ครีมทาผิว แก้ก้นลาย ขาลาย เห็นผลภายใน 14 วัน

Gotening ครีมทาผิว แก้ก้นลาย ขาลาย เห็นผลภายใน 14 วัน ความไม่สม่ำเสมอของสีผิว สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกที่ แต่ส่วนมากที่พบบ่อยที่สุดคือ บริเวณขา แขน ก้น รวมไปจึงบริเวณที่มีการเสียดสี ในส่วนของแขน ...
Read More